top of page
rok vyroby doklady papiry pionyr pionier jawa 50 povazske strojarne povazske strojirny.png

POTVRDENIE ROKU VÝROBY MOTOCYKLA

Potrebujete prihlásiť motocykel alebo absolvovať historicko-technickú kontrolu či atestáciu a rôzne orgány od Vás vyžadujú oficiálne potvrdenie roku výroby motocykla? Poprípade vlastníte motocykel, ktorý nemá výrobný štítok a potrebujete zistiť jeho rok výroby? Práve pre tieto prípady vydávame protokolárne potvrdenie roku výroby motocykla. Ako expertný orgán národných orgánov FIVA deklarujeme presnosť a hodnovernosť údajov. Zdrojom údajov sú napr. podkladové materiály z prototypovej i sériovej konštrukcie aj skúšobne Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární v Považskej Bystrici, odbytové dokumenty motocyklovej výroby, obchodno-technických služieb a odbytu Považských strojární a výstupy vlastného výskumu. V prípade záujmu vystavujeme k potvrdeniu roku výroby aj "vyrazený" duplikát výrobného štítku motocykla.

 

MTZ potvrdenie roku výroby motocykla + štítok.png

VZOR potvrdenia roku výroby motocykla

OBSAH PROTOKOLU

Protokol s potvrdením roku výroby motocykla sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu. Súčasťou protokolu sú fotografie vozidla – celkové pohľady z pravej a ľavej strany, fotografia výrobného štítku (ak motocykel výrobným štítkom disponuje) a vyrazeného čísla na motore. Vyhotovuje sa v printovej podobe, ktorá je zaslaná na adresu objednávateľa. V prípade, že motocykel nedisponuje výrobným štítkom, na základe žiadosti vystavíme duplikát výrobného štítku s jeho opisom ako súčasťou protokolu. V prípade požiadavky zákazníka je možné vytvoriť viac vyhotovení protokolu (pre rôzne inštitúcie, vyžadujúce originál dokumentu). 

POPLATOK ZA POTVRDENIE ROKU VÝROBY MOTOCYKLA

Vystavenie potvrdenia roku výroby motocykla podlieha poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v našom cenníku v sekcii PROTOKOLY. Po úhrade poplatku je protokol zasielaný v printovej podobe doporučene na adresu zákazníka v jednom vyhotovení. Štandardná doba vystavenia protokolu je 14 dní. V prípade potreby vystavíme a zašleme protokol vo viacerých vyhotoveniach. Ak protokol je použitý v zahraničí (mimo Slovenskú a Českú republiku), zaistíme úradný preklad dokumentu. Cena úradného prekladu závisí na jeho rozsahu a je vždy konzultovaná s objednávateľom. 

OBJEDNÁVKA POTVRDENIA ROKU VÝROBY MOTOCYKLA

Po vyplnení objednávkového formulára obdržíte potvrdzujúci e-mail s platobnými údajmi. Po úhrade poplatku za vystavenie potvrdenia roku výroby motocykla motockykla bude protokol vypracovaný a zaslaný na adresu, uvedenú v objednávkovom formulári, do dvoch týždňov od prijatia platby. Ak žiadate o vystavenie duplikátu výrobného štítku motocykla, ten bude zaslaný spolu s protokolom.

 

Vkladanie príloh do objednávkového formulára je limitované veľkosťou jedného súboru max. 2 MB. V prípade, že nedokážete, z dôvodu vyššej veľkosti súboru, nahrať požadované fotografie do objednávkového formulára, nahrajte všade iba jeden súbor a ostatné fotografie zašlite e-mailom obratom na potvrdzujúci e-mail s platobnými údajmi.

bottom of page