top of page
doklady pionyr pionier jawa doklady povazske strojarne metzker.png

DOKLADY PRE EVIDENCIU MOTOCYKLOV

Pre prihlásenie motocykla do evidencie sú mnohokrát vyžadované podporné dokumenty. Najčastejšie je to výpis technických parametrov (tzv. typový list) alebo potvrdenie roku výroby motocykla. Vo viacerých prípadoch sú údaje v už platných dokladoch uvedené nesprávne. Ak ich chce majiteľ uviesť na pravú mieru, potrebuje získať oficiálny doklad o správnosti údajov. 

Pre tieto prípady máme k dispozícii naše služby vyhotovenia potvrdení a typových listov. Ako expert národných orgánov medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA deklarujeme presnosť a hodnovernosť údajov. Tá vychádza z bohatého a unikátneho archívu motocyklovej výroby Považských strojární, ktorý sa rozširuje už viac ako 23 rokov. 

Zdrojom údajov sú podkladové materiály z prototypovej a sériovej konštrukcie + skúšobne Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární v Považskej Bystrici, technická dokumentácia, dokumenty a publikácie Obchodno Technických služieb PS, štatistické údaje Motocyklovej výroby PS, výstupy vlastného výskumu a mnoho ďalších zdrojových podkladov.

doklady pionier manet tatran jawa

Potvrdenie technickych parametrov – Typový list motocykla predstavuje základný podkladový materiál pre vytvorenie technického preukazu vozidla. Typový list sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu a zohľadňuje presne jeho špecifikáciu. Obsahuje presné rozsiahle údaje o motore, kolesách a brzdách, hmotnostiach a rozmeroch vozidla, jazdných výkonoch a dátach, vrátane špecifických doplnkových informáciach ku konkrétnemu typu / prevedeniu. Dôležitá je doložka o zhodnosti typu, ktorého technická spôsobilosť k prevádzke bola schválená Preukazom o spôsobilosti typu, vydanom Ministerstvom dopravy. Súčasťou protokolu sú fotografie vozidla – celkové pohľady z pravej a ľavej strany, fotografia výrobného štítku a vyrazeného čísla na motore. Vyhotovuje sa v printovej podobe, ktorá je zaslaná na adresu objednávateľa. V prípade požiadavky zákazníka je možné vytvoriť viac vyhotovení protokolu (pre rôzne inštitúcie, vyžadujúce originál dokumentu). 

POTVRDENIE ROKU VÝROBY

Pri prihlásení vozidla do evidencie je často vyžadované potvrdenie roku výroby motocykla, pokiaľ príslušný orgán disponuje oficiálnym výpisom technických parametrov. Potvrdenie roku výroby je súčasťou Typového listu, ale ak nie je Typový list potrebný, vystavujeme samostatný doklad s potvrdením roka výroby motocykla. Tento protokol sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu. Pokiaľ motocykel má menený motor – ako náhradný diel, do tohoto potvrdenia uvádzame aj rok výroby motora ako vymeneného náhradného dielu. Pokiaľ motocykel nedisponuje výrobným štítkom alebo je štítok poškodený / nečitateľný, alebo nesprávne zostavený, Potvrdenie roku výroby obsahuje informáciu o zostavení správneho výrobného štítku,vrátane jeho grafickej podoby. V prípade potreby vystavíme na požiadanie duplikát výrobného štítku a zašleme ho spolu s protokolom potvrdenia roku výroby motocykla. 

OSTATNÉ ŠPECIFICKÉ POTVRDENIA

V niektorých prípadoch sú vyžadované špecifické potvrdenia pre rôzne orgány. Najčastejšie je to potvrdenie správnosti typu motocykla za účelom opravy chybne uvedených údajov v dokladoch evidencie vozidla alebo zápisu alternatívnych záznamoch, najčastejšie ráfikov či pneumatík, ale i mnohých iných položiek. Aj v tomto prípade dokážeme klientom pomôcť zostaviť špecifické potvrdenie.

POPLATKY ZA VYSTAVENIE POTVRDENÍ

Poplatok za vystavenie potvrdení – protokolov je rozdielny od administratívnej náročnosti ich prípravy. Jednotlivé sadzby sú uvedené v našom cenníku v sekcii PROTOKOLY. Po úhrade poplatku je protokol zasielaný v printovej podobe doporučene na adresu zákazníka v jednom vyhotovení. V prípade potreby vystavíme a zašleme protokol vo viacerých vyhotoveniach. Ak protokol je použitý v zahraničí (mimo Slovenskú a Českú republiku), zaistíme úradný preklad dokumentu. Cena úradného prekladu závisí na jeho rozsahu a je vždy konzultovaná s objednávateľom. 

bottom of page