top of page
doklady typovy list pionyr pionier jawa 50 jawa 90 povazske strojarne povazske strojirny.p

TYPOVÝ LIST MOTOCYKLA

Potrebujete prihlásiť motocykel a rôzne orgány od Vás vyžadujú typový list alebo oficiálne potvrdenie o správnosti technických údajov? Práve pre tieto prípady vydávame protokolárne potvrdenie technických parametrov – typový list motocykla. Ako expertný orgán národných orgánov FIVA deklarujeme presnosť a hodnovernosť údajov. Zdrojom údajov sú napr. podkladové materiály z prototypovej i sériovej konštrukcie aj skúšobne Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární v Považskej Bystrici, podnikové technické aj propagačné materiály, Obchodno Technické služby PS – katalógy náhradných dielov, dielenské príručky a návody na obsluhu, štatistické údaje Motocyklovej výroby PS, technická dokumentácia a výstupy vlastného výskumu. Vďaka typovému listu sa podarilo prihlásiť do evidencie viaceré motocykle. Primárne je táto služba využívaná motoristami z Českej republiky.

doklady pionier manet tatran jawa

VZOR Typového listu

OBSAH PROTOKOLU

Typový list motocykla sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu a zohľadňuje presne jeho špecifikáciu. Obsahuje presné rozsiahle údaje o motore, kolesách a brzdách, hmotnostiach a rozmeroch vozidla, jazdných výkonoch a dátach, vrátane špecifických doplnkových informáciach ku konkrétnemu typu / prevedeniu. Dôležitá je doložka o zhodnosti typu, ktorého technická spôsobilosť k prevádzke bola schválená Preukazom o spôsobilosti typu, vydanom Ministerstvom dopravy. Súčasťou protokolu sú fotografie vozidla – celkové pohľady z pravej a ľavej strany, fotografia výrobného štítku a vyrazeného čísla na motore. Vyhotovuje sa v printovej podobe, ktorá je zaslaná na adresu objednávateľa. V prípade požiadavky zákazníka je možné vytvoriť viac vyhotovení protokolu (pre rôzne inštitúcie, vyžadujúce originál dokumentu). 

POPLATOK ZA VYSTAVENIE TYPOVÉHO LISTU

Vystavenie Typového listu podlieha poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v našom cenníku v sekcii PROTOKOLY. Po úhrade poplatku je protokol zasielaný v printovej podobe doporučene na adresu zákazníka v jednom vyhotovení. Štandardná doba vystavenia protokolu je 14 dní. V prípade potreby vystavíme a zašleme protokol vo viacerých vyhotoveniach. Ak protokol je použitý v zahraničí (mimo Slovenskú a Českú republiku), zaistíme úradný preklad dokumentu. Cena úradného prekladu závisí na jeho rozsahu a je vždy konzultovaná s objednávateľom. 

OBJEDNÁVKA VYSTAVENIA TYPOVÉHO LISTU MOTOCYKLA

Po vyplnení objednávkového formulára obdržíte potvrdzujúci e-mail s platobnými údajmi. Po úhrade poplatku za vystavenie typového listu motockykla bude protokol vypracovaný a zaslaný na adresu, uvedenú v objednávkovom formulári, do dvoch týždňov od prijatia platby.

 

Vkladanie príloh do objednávkového formulára je limitované veľkosťou jedného súboru max. 2 MB. V prípade, že nedokážete, z dôvodu vyššej veľkosti súboru, nahrať požadované fotografie do objednávkového formulára, nahrajte všade iba jeden súbor a ostatné fotografie zašlite e-mailom obratom na potvrdzujúci e-mail s platobnými údajmi.

Z technických dôvodov je formulár žiadosti o TL momentálne nedostupný. Na odstránení pracujeme zavedením nového vylepšeného systému. V prípade potreby vystavenia TL nás kontaktujte na e-mail firma@metzker.sk

bottom of page